• busdec@kku.ac.th
 • (043) 202 046

เกี่ยวกับศูนย์

samrma      -

เกี่ยวกับศูนย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โดยมีปณิธานและพันธกิจที่สำคัญด้านการบริการวิชาการ คือ การพัฒนาและการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์แก่ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นจึงได้จัดตั้ง

“ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy Development Center : BUSDEC)”

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร และพันธมิตรเครือข่ายด้านความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วิสัยทัศน์  : เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ   : ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พึ่งให้แก่วิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ร่วมพัฒนาศักยภาพและการดำเนินกลยุทธ์ของวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการของศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การโฆษณาและการขาย การเงิน การบัญชี และการจัดการ
 • จัดประชุม ฝึกอบรม และจัดงานสัมมนาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • จัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาด
 • การวิเคราะห์ด้านการเงิน และการลงทุน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การประเมินและติดตามผลโครงการ
 • การจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า
 • การจัดนิทรรศการ การออกร้าน และงานอีเว้นท์ต่างๆ

คณะกรรมการศูนย์

 

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ

ผศ.ชื่นจิตร อังวราวงศ์

กรรมการ

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

กรรมการ

อ.ปรเมศวร์  จรัสเมธากุล

กรรมการ

อาจารย์ศิวัตรา  พิพัฒน์ไชยศิริ

กรรมการ

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  Meta